Politika spoločnosti

Politik der Gesellschaft
Politika spoločnosti

Politika spoločnosti:

  1. Cieľom všetkých našich činností je vždy 100 % splnenie požiadaviek zákazníka na kvalitu produktu.
  2. Náš vzťah so zákazníkom sa nikdy nekončí odovzdaním diela.
  3. Každý náš zamestnanec je presvedčený o význame kvality pre prosperitu firmy a pozná svoje zodpovednosti a právomoci.
  4. Ochrana životného prostredia a minimalizácia negatívnych vplyvov patrí medzi základné princípy fungovania našej spoločnosti.
  5. Rovnako dôležitým záväzkom je aj vytváranie bezpečného a ergonomického pracovného prostredia pre našich pracovníkov a iné zainteresované osoby.
  6. Dodržiavanie všetkých súvisiacich právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP a environmentu je pre nás samozrejmosťou.
  7. Tak v oblasti BOZP ako aj environmentu presadzujeme princíp prevencie. Všetky podnety alebo reálne ohrozenia vždy zodpovedne preskúmame a zavedieme opatrenia na zlepšenie.
  8. Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať náš manažérsky systém.